Criteris de qualificació

23-08-2013

Abans de començar l’examen de conduir, l’examinador ens passarà el full d’examen. Ens demanarà que la signem. Ho haurem de fer a la part inferior dreta. Després li retornarem el full a l’examinador i ell la utilitzarà per marcar les faltes que anem fent durant l’examen.

HOJA-DE-EXAMEN-DELANTERA
HOJA-DE-EXAMEN-TRASERA

En l’examen pràctic cal 3 tipus de faltes possibles :

Falta Lleu
  • Són errors que no suposen obstacle ni perill
Falta Deficient
  • Solen suposar obstacle
Falta eliminatòria
  • Solen suposar perill

Pel que una mateixa falta pot ser considerada
LLEU , DEFICIENT o ELIMINATÒRIA , depenent de si posem en perill, obstaculitzem a algú o no suposem cap obstacle.

Amb quantes faltes es suspèn l’examen?

1
1 falta eliminatòria

2
2 faltes deficients

10
10 faltes lleus

1 5
1 falta deficient i 5 faltes lleus

El full té els diferents apartats que corresponen a la manca eliminatòria, les dues faltes deficients i les deu faltes lleus que podem cometre. A les caselles ens apuntaran el codi al qual correspon la falta. A la part posterior del full, ens trobem amb tots els codis i podem veure què fan referència. Per exemple, la falta lleu 7.3 veiem que fa referència a la posició en la intersecció. En tractar-se d’una falta lleu, ni obstaculitzar ni es va generar perill, en qualsevol dels altres dos casos es consideraria deficient i eliminatòria, consecutivament.
Tant si és APTE com a NO APTE, una còpia del full d’examen és per a trànsit i l’altra per l’autoescola, així que la podrem consultar al finalitzar l’examen.

Si suspenem l’examen, al full quedaran anotats els errors que ha considerat l’examinador. Això no vol dir que hàgim comès només aquests errors, dependrà de la subjectivitat de l’examinador. Per preparar millor el següent examen és important que tinguem en compte tots els errors comesos. Aquesta informació ens la pot facilitar el nostre professor.

Relació de faltes

Comprovacions Avançament Utilització de les llums
Instal · lació al vehicle Interseccions Maneig de comandaments
Incorporació al trànsit Canvi de sentit Altres comandaments i accessoris
Progressió normal Parada i estacionament Durant el desenvolupament de la prova

1 COMPROVACIONS PRÈVIES

1.1 Generals

L No comprovar correctament l’estat general del vehicle o els seus sistemes.
Comprovaciones previas-CAST

2 INSTAL·LACIÓ AL VEHICLE

2.1 Seient

L
Postura incorrecta.
La postura és molt important per a una conducció de qualitat.Abans de començar l’examen, el primer que hem de fer és col · locar el seient correctament, Els braços i les cames han de quedar lleugerament flexionats.Després, ens regularem els retrovisors, els dos exteriors i l’interior.I finalment, abans de començar a circular, ens posarem el cinturó de seguretat.

2.2 Miralls

L
Regulació incorrecta dels miralls retrovisors.
Pel retrovisor interior hem de veure la major part possible del vidre del darrere del vehicle i pels retrovisors exteriors hem de veure una part del lateral del nostre vehicle, és a dir per tenir una referència del nostre vehicle.Una mala regulació dels retrovisors implicaria una mala visibilitat a l’hora de realitzar canvis de carril, si arribem a generar perill d’accident, la decisió seria eliminatori.

2.3 Cinturó

L No utilitzar el cinturó de seguretat o fer-ho incorrectament. Si comencem l’examen sense el cinturó de seguretat, seria falta lleu.L’important és adonar-nos de seguida i fer una parada per posar-nos-.Si intentem fer-ho en circulació, llavors podria ser falta eliminatòria.

3 INCORPORACIÓ

3.1 Observació

L
Manca d’observació en la incorporació.

De vegades no n’hi ha prou amb mirar pels retrovisors per incorporar-nos a la circulació d’una via i s’ha de mirar directament girant el cap i mirant per la finestreta.Això sol passar, sobretot, començant l’examen des de les sortides 01 Carrer Mineria , Sortida 03 Avinguda del Doctor Marañón i sortida 07 Carrer Ciutat de l’Assumpció.

3.2 Senyalització

L No senyalitzar o fer-ho incorrectament. És molt important utilitzar els intermitents amb antelació.Si els posem en el mateix moment que anem a girar o estacionar, no avisem amb temps als vehicles que puguin circular darrere nostre, i això pot generar perill i podria considerar deficient.

3.3 Execució

L Execució incorrecta de la incorporació. Una mala incorporació està valorada com a falta lleu si no generem obstaculització ni perill, però si no és així podria arribar a ser deficient o fins i tot eliminatòria.Una incorporació a una via seria, per exemple, quan entrem per un carril d’acceleració a una via ràpida.
L
Iniciar la incorporació amb el vehicle bloquejat per algun sistema de seguretat.
passa, en molts casos, que abans de començar l’examen no traiem del tot el fre d’estacionament.Molts vehicles emeten un so per avisar que hem començat a circular amb el fre de mà posat.Si això passa, esborrarem immediatament el fre de mà.Si no sabem que és el que li passa al vehicle i no ho solucionem, podria considerar com a falta eliminatòria.
D Realitzar la incorporació obstaculitzant a altres vehicles o vianants. Només començar l’examen, ens incorporar-nos a la circulació.Si ho fem fent variar la velocitat del vehicle que ve per darrere amb preferència, la decisió seria deficient.I si generem perill d’accident, llavors seria considerat com eliminatori.També ens incorporem a la circulació quan entrem per un carril d’acceleració a una via ràpida.
D Realitzar la incorporació envaint la zona de sentit contrari o carril esquerre del mateix sentit obstaculitzant. Quan ens incorporem a la circulació, ho hem de fer al carril que tinguem més proper, sense envair el contigu.Això ho controlem amb l’embragatge, el fre i un gir de volant adequat a les circumstàncies.
D Demorar la incorporació a la circulació evidenciant manca de seguretat sent favorables les circumstàncies per realitzar-la, obstaculitzant. Això vol dir que si no vénen vehicles que ens impedeixin la incorporació a la circulació, ho hem de fer en aquest moment, sense dubtar.
D
Incorporar-se a velocitat inadequada, obstaculitzant
Quan ens incorporem a la circulació, ho hem de fer a una velocitat adequada i això és adaptada a la velocitat dels altres vehicles, en funció de les característiques de la via.Aquesta fallada passa sobretot quan circulem per carrils d’acceleració per entrar en una via ràpida.També és habitual que passi en qualsevol intersecció que volem franquejar i no tenim la preferència de pas, com per exemple en la intersecció del carrer Sor Eulàlia d’Anzizu amb avinguda de Pedralbes .
D Recórrer marxa enrere més distància de la permesa (15 metres ) o envair un encreuament de vies per incorporar, obstaculitzant. Aquest error és poc comú, ja que normalment es sol començar l’examen en llocs on no cal marxar cap darrere tants metres per incorporar-se a la circulació.
E Incorporar obligant als altres conductors a realitzar maniobres o frenar bruscament. En aquest cas, generaríem perill d’accident a l’incorporar-nos a la circulació.

4 PROGRESSIÓ NORMAL

4.1 Carril adequat

L circulació pel voral. Aquest error es produeix en molt poques ocasions.Si circulem per la vorera durant un espai petit i ens adonem de seguida, la falta seria lleu.Si obstaculitzem o generem perill, la falta podria considerar deficient o fins eliminatòria.Aquest error és més habitual que passi en vies interurbanes que en vies urbanes, com per exemple en els rondes .
L
Carril o posició inadequats.
Aquesta falta és lleu sempre que no generem obstaculització o perill amb els altres usuaris de la via.
D No utilitzar el carril que sigui procedent, obstaculitzant.
D Circular per un carril habilitat per ser utilitzat en sentit contrari a l’habitual, obstaculitzant.

4.2 Separació frontal

D
No guardar la distància de separació o seguretat frontal suficient .
No deixar la distància de seguretat amb el vehicle que tenim davant, és un error habitual.Per assegurar-nos que portem una distància correcta, comptarem un mínim de 2 segons en vies urbanes amb el vehicle que ens precedeix i un mínim de 3 segons en interurbanes.

4.3 Separació lateral

D Reduir considerablement la separació lateral amb altres vehicles, animals o obstacles . Suspendre l’examen per faltes de separació lateral és bastant habitual.Aquesta fallada ocorre amb freqüència en el Carrer de la Font Florida .
D
No deixar la separació lateral reglamentària amb vianants o ciclistes.
Aquesta fallada també és molt habitual, cal deixar una separació lateral amb vianants i ciclistes d’almenys un metre en via urbana.Si hem de avançar, ho farem com si d’un obstacle es tractés, mirant el retrovisor, senyalitzant i després realitzant la maniobra.En els passos de vianants , esperarem abans de passar a deixar aquesta distància de seguretat .
E No guardar la distància de seguretat amb vianants o ciclistes, existint perill. Si arribem a generar perill d’accident, la decisió serà eliminatori.
4.4 Velocitat adaptada trànsit /via
Velocitat en carril de desacceleració
L Velocitat inadequada. Portar una velocitat inadequada, fa referència a no adaptar la nostra velocitat al trànsit ia la via.Si obstaculitzem la circulació la decisió és deficient i si generem perill d’accident llavors serà eliminatori.Per exemple, en la zona.06 Montjuïc , la velocitat màxima és de 40 km /h.Si les circumstàncies del trànsit i de la via ho permeten hem d’anar a aquesta velocitat.
D
Circular a velocitat anormalment reduïda, obstaculitzant.
La velocitat que hem de dur en tot moment és la que s’adapti a les circumstàncies del trànsit i la via.Si generem obstaculització per no portar una velocitat adequada la decisió estarà considerat com deficient.
E No adaptar-se a les circumstàncies del trànsit o de via, existint perill. El que passa habitualment en l’examen, és portar una velocitat anormalment reduïda per la por a cometre algun error.Circular d’aquesta manera pot generar perill i aquesta decisió està considerat de eliminatori.
L Aturar innecessàriament. Aquest error sol ocórrer habitualment en els cedeixis sense visibilitat, si en un Cediu no hi ha vehicles als de cedir el pas no tenim perquè aturar.
D Aturar innecessàriament, obstaculitzant. Si ens aturem quan no és necessari i obstaculitzem la circulació per darrere, la decisió està considerat de deficient.
L Reduir considerablement la velocitat, sense justificació, abans de penetrar en un carril de desacceleració. En un carril de desacceleració , hem de començar a reduir la velocitat estant dins del carril, sempre que sigui possible.Si no ho fem d’aquesta manera, ens posaran un falta lleu sempre que no obstaculicemos la circulació.
D Reduir considerablement la velocitat, sense justificació, abans de penetrar en un carril de desacceleració , obstaculitzant.
L
Reduir la velocitat de forma considerable sense observació o comprovació prèvia.
Aquesta fallada sol passar quan veiem en l’últim moment un vianant que vol creuar pel pas de vianants i frenem de manera brusca sense observar si al vehicle que circula darrere nostre li donarà temps a aturar-se sense perill.Aquesta comprovació la hem de fer amb el retrovisor interior.
També passa aquest error quan ens trobem amb un semàfor que passa de verd a groc fix.
Si hi ha perill d’accident la decisió serà eliminatori.

4.5 Velocitats màximes

L Sobrepassar la velocitat màxima en més de 10 km /h.
D Sobrepassar la velocitat màxima en més de 20 km /h. Aquestes fallades de velocitat solen passar sobretot a la zona.06 Montjuïc , on trobem que la velocitat màxima és de 40 km /h , i en la zona.02 Pedralbes , on trobem alguns carrers senyalitzades amb velocitat màxima de 30 km /h.
E Sobrepassar la velocitat màxima en més de 30 km /h.

4.6 Observació

D No facilitar el pas als vehicles prioritaris. Quan veiem o escoltem algun vehicle prioritari-policia, bombers o ambulàncies-, ens apartarem on posamos com més aviat millor, per deixar-los passar.
D
No facilitar la incorporació a altres vehicles quan pugui o hagi de fer-ho.
Aquesta fallada fa, acostuma a provocar circulandon per les rondes .Si ens trobem amb un carril d’acceleració, sempre que sigui possible ens desplaçarem al carril contigu per facilitar l’entrada.
D No facilitar la incorporació dels vehicles de transport col · lectiu de viatgers. Quan ens trobem amb un autobús detingut en una parada de bus i amb l’intermitent exterior lloc, haurem facilitar la incorporació a la circulació canviant de carril o arribant a detenir si fos necessari.
D No cedir el pas als vianants que vagin a pujar o hagin baixat d’un vehicle de transport col · lectiu.
D No cedir el pas a les tropes en formació, files escolars o comitives organitzades.
D No cedir el pas a un vehicle en trams estrets, pont o obres de pas, obstaculitzant. (Aquesta fallada faria referència per exemple a quan ens trobem amb un obstacle en un nostre carril .En trobar per exemple amb un camió detingut en el nostre carril, es produeix un estrenyiment.Nosaltres no tindrem la preferència de pas, ja que la tindran els vehicles que vénen en sentit contrari, en tenir ells el seu carril lliure.Nosaltres sobrepassarem l’obstacle quan no vinguin vehicles de front.
D No cedir el pas en trams de pendent descendent.

5 DESPLAÇAMENT LATERAL (Canvi de carril)

5.1 Observació

D Manca d’observació en el desplaçament Mirar l’apartat Maniobres el Canvi de Carril i Obstacles.

5.2 Senyalització

D No senyalitzar o fer incorrectament el desplaçament. Mirar l’apartat Maniobres el Canvi de Carril i els Obstacles .
5.3 Execució
L
Realitzar la maniobra bruscament, sense obstaculitzar ni causar perill.
Mirar l’apartat Maniobres el Canvi de Carril i els Obstacles .
D
Realitzar el desplaçament lateral obstaculitzant la marxa dels vehicles que circulin darrere o en sentit contrari.
Mirar l’apartat < a href=”https://bcnvial.com/ca/portfolio/maniobras/” target=”_blank”> Maniobres el Canvi de Carril i els Obstacles .
E Efectuar el desplaçament amb perill per als altres conductors o usuaris.
Mirar l’apartat Maniobres el Canvi de Carril i els Obstacles .
L
No penetrar més aviat millor al carril de desacceleració.
Hem d’entrar en un carril de desacceleració just quan comença.
D No penetrar més aviat millor al carril de desacceleració, obstaculitzant. Si no entrem en un carril de deleración just quan comença, i obstaculitzem la circulació per darrere generant perill, la decisió serà eliminatori.
D Realitzar el desplaçament lateral sense mantenir la separació lateral adequada. Quan ens trobem amb obstacles que superar o avancem a altres usuaris de la via, haurem de deixar un marge de separació lateral que sigui proporcional a la velocitat, amplada i característiques de la via.

6 AVANÇAMENT

6.1 Posició amb el vehicle precedent
L Iniciar la maniobra massa lluny. Hem de començar la maniobra d’avançament a una distància que no sigui massa gran, per no circular un temps innecessari pel carril del sentit contrari.
D
Iniciar l’avançament notablement pròxim al vehicle que es pretén avançar.
Si ens aproximem massa al vehicle que pretenem avançar i aquest frenés, correríem el perill de xocar amb ell.
D Iniciar l’avançament quan el conductor del vehicle que circula davant ha indicat prèviament la intenció de desplaçar-se al mateix costat o iniciat l’avançament a un altre vehicle .
D No guardar la distància o separació frontal amb el vehicle que va davant per facilitar l’avançament.

6.2 Velocitat a avançament

L
Augmentar la velocitat en ser avançat.
D
Augmentar la velocitat en ser avançat, obstaculitzant.
L Diferència de velocitat insuficient. Quan avancem haurem de portar una velocitat notablement superior al vehicle que pretenem avançar.
D Avançar amb lentitud, amb diferència de velocitat insuficient, obstaculitzant.
D
Avançar circulant un altre vehicle en sentit contrari, no hi perill , però si obstaculitzant .
Si existiren perill d’accident la decisió serà considerat de eliminatori.

6.3 Observació i valoració

L No observar el trànsit.
E No avançar podent fer-ho. Això passa quan trobem un vehicle davant nostre que circula a velocitat anormalment reduïda i obstaculitza la circulació.En aquests casos, és d’obligació l’avançament.Solem trobar-nos amb aquests casos circulant per les rondes .

6.4 Desplaçament lateral en avançament

6.4.1 Observació

6.4.2 Senyalització

6.4.3 Execució

L Realitzar la maniobra evidenciant inseguretat.
L Realitzar la maniobra de manera brusca sense crear obstacle ni perill. El canvi de carril s’ha de realitzar amb suficient espai per fer-ho de forma gradual, sobretot circulant a altes velocitats.
L
Volta incorrecte en carril dret sense crear obstacle ni perill.
Després d’avançar un vehicle el millor és tornar al carril dret quan veiem el morro sencer del vehicle que hem avançat pel retrovisor interior.D’aquesta manera ens assegurarem que deixem distància de seguretat suficient.
L Avançar de forma no reglamentària sense ocasionar perill ni obstaculitzar.
D Iniciar l’avançament quan el vehicle que circula darrere ha iniciat l’avançament, obstaculitzant.
D Avançar obstaculitzant.
D
Avançar sense deixar la separació lateral requerida.
La separació lateral, sempre ha de ser la proporcional a la velocitat, amplada i característiques de la calçada.
E Envair la zona del sentit contrari sense suficient visibilitat. Si no tenim bona visibilitat del sentit contrari no realitzarem l’avançament.Ens esperarem a tenir visibilitat suficient per realitzar l’avançament sense perill.
E Avançar en les interseccions o les seves proximitats no tenint visibilitat suficient.
E
Avançar circulant un altre vehicle en sentit contrari existint perill de col · lisió
E No disminuir la velocitat quan sigui necessari perquè hi ha una situació de perill

6.5 Permetre l’avançament

L No facilitar la maniobra en ser avançat. La facilitarem no augmentant la velocitat que portem.
D No facilitar la maniobra o el desistiment de la mateixa. Si el que ens avança desisteix de la maniobra, la manera de facilitar-li la maniobra serà augmentant la velocitat.
D Augmentar la velocitat en ser avançat, obstaculitzant. Si generem perill d’accident serà eliminatori.
D No deixar espai suficient per avançar quan l’amplada de la calçada ho permeti
6.6 Avançar per la dreta
L Avançar per la dreta.
Llevat que estigui permès: per exemple, quan el vehicle que tenim davant pretén girar al’esquerra i hi ha espai suficient per avançar per la dreta.

7 INTERSECCIONS

7.1 Observació
L
No observar el trànsit.
Circulant hem de donar la sensació que controlem el trànsit, no només per davant sinó també pels laterals i per darrere.
L
No observar la senyalització que regula la preferència.
Fa referència a l’observació de la senyalització dels altres vehicles.Per exemple, en els casos que hem d’aplicar la Norma General .
D Canviar de direcció a l’esquerra sense tenir visibilitat suficient. El gir a l’esquerra en vies de doble sentit de circulació, comporta envair el sentit contrari, per tant, haurem de tenir bona visibilitat abans de realitzar el gir.

7.2 Senyalització

L No senyalitzar o fer-ho incorrectament. Si per no senyalitzar generem obstaculització o perill d’accident, la falta es considera deficient o eliminatòria.
7.3 Posició
L
Posició inadequada.
En les interseccions, ens col · locarem al carril dret per girar a la dreta i al carril de més a l’esquerra del nostre sentit de la marxa per girar a l’esquerra .Si per girar a l’esquerra ens col · loquem a l’esquerra en una via de doble sentit de circulació la decisió seria eliminatori directe.
D Aproximar incorrectament a la intersecció, per posició o velocitat, obstaculitzant. (En les interseccions on tinguem la preferència de pas passarem moderant lleugerament la velocitat.A les que no tinguem la preferència de pas , arribarem a la intersecció a una velocitat tan reduïda que ens permeti aturar el nostre vehicle abans d’envair la intersecció per no obstaculitzar la circulació de la via transversal. Aquesta fallada sol passar en les interseccions on ens trobem amb un Cediu el Pas , un STOP o hem d’aplicar la Norma General .)
E Circular per sentit contrari deixant a la dreta refugis, illetes, al centre de la glorieta o dispositius de guia.

7.4 Velocitat

L Velocitat inadequada. Hem franquejar una intersecció circulant a una velocitat adequada, d’acord amb les característiques de la intersecció. Per exemple, l’amplada, la visibilitat i els passos de vianants que puguem trobar.
D Franquejar la intersecció no accelerant amb decisió, obstaculitzant. Aquesta fallada deficient fa referència a la hora de franquejar una intersecció en la qual no tenim la preferència de pas i la passem a poca velocitat obstaculitzant als vehicles de la via transversal.
E Franquejar la intersecció a velocitat excessiva per les circumstàncies. Si franquejam una intersecció a una velocitat massa elevada i generem perill d’accident , la decisió serà eliminatori.
7.5 Detenció
L Detenció inadequada. Si no obstaculitzem, serà falta lleu.
D
Aturar innecessàriament, obstaculitzant.
Aquesta fallada sol passar sobretot quan fem cedeixis el Pas sense visibilitat.Un Cediu el Pas no és un STOP , això vol dir que si no vénen vehicles als quals hem de deixar-los passar, no ens arribarem a aturar i continuarem la marxa.Aquesta fallada sol ocórrer amb freqüència a la zona d’examen 02 Pedralbes i zona 04 Carrer Lleida , on trobem molts cedeixis sense visibilitat.
D No aturar-se per cedir el pas, obstaculitzant. Per exemple en els Passos de vianants , si passem sense aturar-nos i no generem perill d’accident, serà falta Deficient.
D
No cedir el pas en entrar a una altra via, obstaculitzant a vianants o animals.
Si generem perill d’accident, la falta serà eliminatòria.
D Penetrar a la intersecció quedant immobilitzat a la mateixa obstaculitzant la circulació transversal.
Aquest error sol passar quan no preveiem que ens podem quedar detinguts enmig d’una intersecció, encara tenim la preferència de pas.
D No aturar-se per cedir el pas, obstaculitzant , als ciclistes quan es creui un voral o es giri la dreta o l’esquerra per entrar en una altra via.

7.6 Represa

L No reprendre la marxa en el moment oportú. Si no obstaculitzem la falta es considerarà lleu.
D
Reprendre la marxa obstaculitzant o no reprendre la marxa en el moment oportú obstaculitzant.
Això és, per exemple, a l’hora de franquejar una intersecció on no tenim la preferència de passada, si la franquejam obstaculitzant al vehicle que té preferència, la falta es considerarà deficient.
També serà falta deficient quan puguem franquejar una intersecció o incorporar-nos a la circulació i no ho fem, provocant obstacle.

8 CANVI DE SENTIT

8.1 Observació i valoració

L
No observar el trànsit.
Abans de realitzar un canvi de sentit , ens hem de fixar bé que no vinguin vehicles per darrere, en el nostre sentit de la marxa, ni per davant, en sentit contrari.
D Realitzar la maniobra en lloc prohibit per norma, obstaculitzant. Està prohibit fer un canvi de sentit on estigui prohibit l’avançament.

8.2 Senyalització

L No senyalitzar o fer-ho incorrectament.

8.3 Selecció del lloc

L
Realitzar la maniobra en lloc prohibit per norma.
Si el canvi de sentit està prohibit expressament per un senyal vertical, la falta es considerarà eliminatòria.

8.4 Execució

L Realitzar la maniobra incorrectament. El més important a l’hora de realitzar un canvi de sentit és col · locar correctament i observar l’entorn.
D Realitzar la maniobra obstaculitzant la circulació.
D Realitzar, cap enrere, 2 moviments més dels necessaris.
E Realitzar 3 moviments o més dels necessaris en funció de l’espai disponible.
9 PARADA I ESTACIONAMENT
PARADA : La aturada la realitzarem de FRONT, ja sigui en línia , bateria o diagonal .
ESTACIONAMENT: El estacionament el realitzarem utilitzant la MARXA ENRERE en línia , diagonal i bateria .

1/9 Observació i valoració

L
No observar el trànsit.
Quan ens diguin d’estacionar i trobem un lloc per realitzar la maniobra, és molt important observar el retrovisor interior per comprovar que el vehicle que circula darrere s’ha assegurat la nostra intenció d’aturar-nos.

9.2 Senyalització

L
No senyalitzar o fer-ho incorrectament.
Quan trobem un lloc per aparcar, després de mirar el retrovisor i abans de començar a frenar, haurem de senyalitzar amb l’intermitent nostra intenció de detenir-nos per fer la maniobra d’estacionament.

9.3 Selecció del lloc

L Realitzar la maniobra en lloc prohibit per norma.
D Realitzar la maniobra en lloc prohibit per norma, obstaculitzant.
L
Selecciona l’espai incorrectament.
Si estacionant ens donem compte que el lloc que hem triat és petit, el millor serà sortir i buscar un altre lloc on tinguem més espai.La falta es penalitzarà com lleu.

9.4 Execució

L
Execució incorrecta de la maniobra .
Si comencem a fer maniobres sense sentit per estacionar, el temps màxim que tindrem per acabar la maniobra serà de 2 minuts.Quan s’estaciona en un lloc on hi cap el cotxe just, se sol trigar més de 2 minuts en realitzar la maniobra, sempre que realitzem els passos correctament, això no serà problema.
L No deixar el vehicle correctament immobilitzat. Recordem deixar el vehicle amb el fre de mà posat després de realitzar la maniobra d’estacionament.
D estacionar obstaculitzant la circulació.
D Parar o estacionar sense permetre la millor utilització de l’espai disponible , obstaculitzant. L’últim pas que farem abans d’acabar la maniobra d’estacionament, serà el d’acostar al vehicle estacionat davant per aprofitar l’espai al màxim.
L Obrir la porta del vehicle o baixar d’aquest sense observar la circulació.
D Obrir la porta del vehicle o baixar d’aquest sense observar la circulació, obstaculitzant.
D
No deixar el vehicle situat correctament en relació a la vorada i altres elements, obstaculitzant.
(La vorera el podem tocar com a referència a l’hora d’estacionar, però el que no pot passar és que la roda faci l’intent de pujar-hi i molt menys que acabi pujant a la vorera (zona de vianants), en aquest cas la decisió serà eliminatori.)
E Parar o estacionar deixant una separació de la vorera notòriament excessiva. (Si fem els passos tal i com es detallen, és impossible que el nostre vehicle quedi mal estacionat.L’estacionament en línia , el pas número 3 és millor que no arribem a marxar cap endavant 1’5 pams, que ens passem.)
E Realitzar una parada creant una situació de perill. (Les parades, les quals les realitzarem marxant cap endavant, no les farem on provoquem perill d’accident per manca de visibilitat.)
D Realitzar la parada de manera brusca, obstaculitzant. (La parada la farem mirant el retrovisor , señalizándola i finalment aturant.)
D Recórrer cap enrere més distància de la permesa o envaint encreuament de vies obstaculitzant.

11 OBEDIÈNCIA DELS SENYALS
11.1 Agents

L
Demorar la represa de la marxa o aturar quan un agent indiqui via lliure.
L Detenció innecessària amb via lliure per agent.
D Demorar la marxa, aturar o no reiniciar la marxa quan un agent indiqui via lliure, obstaculitzant.
E No respectar o obeir les seves senyals, ordres o indicacions.

11.2 Abalisament

E
Sobrepassar una barrera o semibarrera mòbil.
E Sobrepassar la línia real o imaginària que uneix banderetes, cons o dispositius anàlegs, i la formada per llums grocs fixos o intermitents.
E No respectar la llum vermell fix.
(Una llum vermell fix, significa calçada tancada al trànsit.)

11.3 Semàfors

L
Detenció innecessària amb via lliure per semàfor.
(Si ens trobem en una intersecció, un semàfor amb llum verda, la qual ens dóna la preferència de pas, hem de passar sense detenir-nos.)
L No moderar la velocitat davant llum groga intermitent. (Un llum groc intermitent indica perill, així que haurem moderar la velocitat.)
D
Detenció sense necessitat, no reprendre la marxa davant un semàfor en verd o groc intermitent, obstaculitzant.
D No seguir la direcció d’una fletxa verda, obstaculitzant .
D Sobrepassar un semàfor en llum groga fixa pot aturar-se en condicions de seguretat. (Si ens trobem en una
intersecció un semàfor que passa de llum verd a groc fix vol dir que després passarà a vermell i la nostra obligació és la de detenir-nos sempre que puguem fer-ho en condicions de seguretat suficients.Això vol dir que ens puguem aturar abans de la línia de detenció o del semàfor i observant que no anem a generar perill al vehicle que circula darrere nostre.)
E
No respectar un semàfor en vermell.
E No respectar un llum vermell intermitent o dos llums vermells intermitents.
E Circular per un carril sobre el qual es troba encesa una llum vermella en forma d’aspa o no abandonar en cas de encendre. (Aquest semàfor és el dels carrils reversibles que trobem a l’avinguda Diagonal.)
E No deixar passar els vehicles que gaudeixen de prioritat o posar en perill els vianants que creuin la calçada quan aquests tinguin prioritat.)
E No respectar una o dues llums alternativament intermitents, amb o sense fletxa negra.
E No extremar la precaució amb vehicles o vianants en seguir la indicació d’una fletxa negra sobre fons groc intermitent.

11.4 Verticals

L
Sobrepassar la velocitat màxima permesa en més de 10 km /h .
(Amb la velocitat haurem de tenir especial cura en la Zona.06 Montjuïc , ja que en tot el parc de Montjuïc la velocitat màxima és 40 km /h.)
D Sobrepassar la velocitat màxima permesa en més de 20 km /h.
(A la Zona.02 Pedralbes , totes les interseccions situades per sobre de la Ronda de Dalt, la velocitat màxima és de 40 km /h.I per sota trobem molts carrers senyalitzades amb marca vial de velocitat màxima 30 km /h)
E Sobrepassar la velocitat màxima específica senyalitzada en més de 30 km /h. (Circulant per la
Ronda del Litoral , trobem senyals de velocitat màxima 60 km /hi en aquest tipus de vies és molt fàcil descuidar i anar per sobre de la velocitat màxima.)
L
No fer ús de la preferència senyalitzada.
(Si entrem en una intersecció, en la qual tenim la preferència de pas i la creuem cedint el pas, la decisió serà lleu sempre que no obstaculicemos la circulació.Aquesta fallada sol ocórrer amb freqüència en les zones; 04 Carrer Lleida , 01 La Campana i 02 Pedralbes .)
D No fer ús de la preferència davant un senyal de prioritat, obstaculitzant. (Si tenim la preferència de pas en una intersecció i entrem cedint el pas, obstaculizaremos la circulació als possibles vehicles que circulin darrere nostre, a més de confondre als conductors que tenen la preferència de pas a la intersecció.)
L
No seguir les indicacions d’un senyal d’orientació.
D No respectar un senyal de velocitat mínima. (Un dels errors habituals pel qual es suspèn l’examen és el de circular a velocitat anormalment reduïda.Hi ha la creença que si fem l’examen lents, podrem observar millor la senyalització i així tenir menys possibilitats de suspendre.Però la veritat és que si no circulem a una velocitat adequada, en funció del trànsit i la via, circularem obstaculitzant la circulació i fins i tot generant perill d’accident.Això podria ser causa de suspensió de la prova.)
E No cedir el pas a animals en una calçada senyalitzada.
E
No respectar els senyals de reglamentació .
(No respectar els senyals de prioritat, prohibició o obligació és causa de suspensió.Per exemple un senyal de STOP o Cediu el Pas .
E No respectar el senyal de STOP , per no aturar-se o fer-ho tardanament.
E No respectar el senyal de Cediu el Pas o fer-ho tardanament.
E No respectar el senyal de STOP o Cediu el Pas combinada amb semàfor groc intermitent
E No respectar el senyal de CARRIL BUS. (Després de creuar una intersecció el carril de la dreta pot passar a ser un carril destinat per la circulació de determinats vehicles, com passa en la intersecció del Passeig de la Zona Franca amb el carrer del Foc.)

11.5 Vials

11.5.1 Marques blanques longitudinals

L
Circular sobre línies longitudinals discontínues.
D Travessar o circular sobre una línia longitudinal contínua que separi carrils en el mateix sentit.
E Travessar, circular sobre o per l’esquerra d’una o dues línies longitudinals contínues que separen sentits de circulació.

11.5.2 Marques blanques transversals

L
Sobrepassar les línies transversals de detenció.
L Aturar sobre un pas de vianants , sense obligar a modificar notablement la trajectòria dels vianants.
D
Obligar els vianants a modificar notablement la seva trajectòria per estar detingut sense necessitat en els passos senyalitzats per a ells.
D
Obligar els vianants, en els passos senyalitzats, a seguir esperant.
E
No respectar els passos per a vianants o ciclistes obligant als vianants a modificar la seva trajectòria o pas, generant perill de accident.
E
Franquejar a velocitat excessiva un pas per a vianants no tenint visibilitat lateral.
(Si ens trobem amb passos de vianants on no tenim visibilitat, hem de reduir la velocitat de ta manera, que ens permeti detenir-nos en cas d’haver perill.Aquest error sol ocórrer sortint de la Zona d’examen 01 L’campana i circulant pel Carrer de la Mare de Déu del Port .Si avancem en la imatge pel carrer, veurem diversos passos de vianants, on hi ha vehicles estacionats davant i impedeixen la visibilitat.)

11.5.3 Senyals horitzontals de circulació

L
Sobrepassar en més de 10 km /h .el senyal de limitació de velocitat màxima marcada sobre la calçada.
(Amb la velocitat haurem de tenir especial cura en la Zona.06 Montjuïc , ja que en tot el parc de Montjuïc la velocitat màxima és 40 km /h.)
D Sobrepassar en més de 20 Km /h .el senyal de limitació de velocitat màxima marcada sobre la calçada. (A la Zona.02 Pedralbes , totes les interseccions situades per sobre de la Ronda de Dalt, la velocitat màxima és de 40 km /h.I per sota trobem molts carrers senyalitzades amb marca vial de velocitat màxima 30 km /h)
E Sobrepassar en més de 30 km /h .el senyal de limitació de velocitat màxima marcada sobre la calçada. (Circulant per la Ronda del Litoral , trobem senyals de velocitat màxima 60 km /hi en aquest tipus de vies és molt fàcil descuidar i anar per sobre de la velocitat màxima.)
D No seguir la direcció que indiquen les fletxes. Per exemple en la Zona.03 Universitat , la intersecció de l’ ‘Avinguda del Doctor Marañón amb l’avinguda de Xile , ens trobem al carril de més a la dreta, l’obligació de girar cap a aquest mateix costat.Si seguíssim de front sense generar perill d’accident, la falta seria deficient.)
E No respectar els senyals de STOP o Cediu el Pas marcades sobre la calçada. (Posem com a exemple el STOP del Carrer de Radas amb Carrer de la França Xica , pertanyent a la Zona d’examen 04 Carrer Lleida .I el Cediu el Pas del carrer Tucumán amb Carrer Ciutat de l’Assumpció de la Zona d’examen 07 Sant Andreu .)
E No respectar el senyal horitzontal de STOP o CEDIU EL PAS combinada amb semàfor groc intermitent. (Si arribem a un intersecció amb un semàfor groc intermitent i un senyal vertical de STOP , haurem de fer el STOP.Aquest cas ens el trobem en la intersecció Carrer Torre Melina amb Avinguda Diagonal , a la Zona d’examen 03 Universitat.)

11.5.4 Altres marques o inscripcions

L
No respectar la quadricula de línies grogues.
D No respectar la quadrícula de línies grogues, per entrar-hi, quan previsiblement pugui quedar immobilitzat a la mateixa, obstaculitzant.
D Circular longitudinalment sobre un ratllat zebrat.
E Travessar les franges obliqües emmarcades per línia longitudinal contínua, quan separin sentits de la circulació.
E Circular per l’esquerra d’un ratllat zebrat que separi sentits oposats de circulació.

11.5.5 Marques d’altres colors

E
No respectar la línia groga en ziga-zaga.La línia longitudinal contínua o discontínua groga pintada en la vorada o al costat a la vora de la calçada

12 UTILITZACIÓ DE LES LLUMS

12.1 Utilització de comandaments

L
Circular sense enllumenat o no utilitzar el reglamentari.
E No utilitzar l’enllumenat que sigui procedent, amb perill. (Sortint de la Zona d’examen 01 L’Campana , si anem direcció Hospitalet de Llobregat per la Gran Via, passarem passos inferiors on és obligatori l’ús de l’enllumenat, de no utilitzar la sentència es considera eliminatori.Això mateix passa també quan passem pels passos inferiors de les Rondes.)
E
Desconèixer la situació o maneig dels comandaments.
(Hem de conèixer el funcionament de tots els comandaments del vehicle, sobretot quan fa referència a la utilització de l’enllumenat.)

12.2 Posició

12.3 Cruïlla

12.4 Carretera

E Utilitzar enllumenat de carretera produint enlluernament.

12.5 Antiboira

12.6 Emergència

13 MANEIG DE COMANDAMENTS

Operacions simples

13.1.1 Posada en marxa

L
Posada de marxa incorrecta.
(Això seria arrencar el cotxe amb una marxa posada sense prémer l’embragatge, ja que el cotxe intentaria anar cap endavant sense encendre el motor.)
L
No ser capaç de desbloquejar la direcció del vehicle.
(Si ens trobem amb el volant bloquejat, el desbloquejarem girant la clau de contacte i el volant a la vegada.)
L
No ser capaç de fer arrencar el motor.
L Iniciar la prova amb alguna porta oberta.

13.1.2 Embragatge

D
desembragar en corba o canvi de direcció.
(En estrènyer l’embragatge (desembragar) el cotxe es queda sense fre motor, això és com circular en punt mort.Si ho fem en un revolt o girant i el vehicle dóna la sensació d’anar solt, sense control, el veredicte serà considerat de deficient.)
D
Deixar baixar el vehicle més de 50 cm.
(Quan estiguem en una rampa en sentit descendent, no podem anar amb l’embragatge apretat més de 50 cmts, ja que aniríem sense fre motor amb el perill que comporta.)

13.1.3 Fre de servei

D
Frenar en corba o canvi de direcció.
(Sempre hem de frenar el vehicle abans d’arribar a un revolt o un gir.)

13.1.4 Accelerador

13.1.5 Caixa de velocitats

L
Utilització d’ relació de velocitats inadequada.
D
Relació de marxa inadequada en descensos pronunciats.
(Circulant amb descensos pronunciats anirem amb una marxa que ens retingui el vehicle, és a dir que faci molt fre motor.)

13.1.6 Fre de mà

L
No treure totalment el fre d’estacionament.
(És habitual el dia de l’examen, començar a circular sense haver tret el fre de mà o no haver-ho fet totalment.)
D
No treure el fre d’estacionament afectant la marxa del vehicle.
E Desconèixer la situació o maneig dels sistemes de frenada.

13.1.7 Volant

L
Subjecció incorrecta del volant.
(El volant l’agafarem a la posició de les dues menys deu o tres quarts i només treurem la mà dreta del volant per canviar de marxes.)
D
Deixar anar momentàniament les dues mans del volant.

Operacions Combinades

L
Utilització inadequada dels pedals.
(Per exemple deixar anar l’embragatge sense aguantar o accelerar desmesuradament abans de pujar l’embragatge.)
D
Confusió de pedals.
(Per exemple frenar en lloc d’accelerar o viceversa.)

13.2.1 Embragatge-Fre

L
Trepitjar l’embragatge abans que el fre quan encara portem el vehicle amb una inèrcia considerable, el que provocaria descontrol del vehicle allargant la distància de frenada.O no trepitjar l’embragatge a temps quan la marxa va a seva velocitat mínima, el que provocaria el calat del motor.

13.2.2 Embragatge-Accelerador

L
Si durant el procés de canvi de marxes no deixem d’accelerar.

13.2.3 Embragatge-caixa de velocitats.

L
Si no premem l’embragatge fins al fons a l’hora de canviar de marxes.

13.2.4 Embragatge – adreça

13.2.5 Fre – Direcció

13.2.6 Accelerador – Caixa de canvis

14 ALTRES COMANDAMENTS I ACCESSORIS

14.01 Neteja /rentaparabrises

L
No fer ús del neta /rentaparabrises.
E
Desconèixer la situació o el maneig del neteja /rentaparabrises.
És eliminatori si, circulant amb pluja, no sabem accionar el neteja.
E
No utilitzar el neteja /rentaparabrises i caldrà fer-ho.
(Si anem circulant amb pluja i tot havent visibilitat podríem veure millor utilitzant el eixugaparabrises no ho accionem, la decisió serà eliminatori)

14.2 Senyals acústiques (clàxon)

L
No utilitzar els senyals acústics o fer-ho antireglamentàriament.
E
Desconèixer la situació o el maneig del clàxon.
Si no sabem on hi ha el clàxon o com utilitzar-lo, no podrem avisar en cas de perill d’accident.
E
No utilitzar el clàxon i caldrà fer-ho.
Això és per evitar un accident.La situació que més sol utilitzar és quan veiem un vehicle sortint d’un estacionament en bateria utilitzant la marxa enrere sense tenir visibilitat, en aquest cas, si anem circulant per la via des d’on maniobra el vehicle, tocarem el clàxon per fer saber del nostre pas.

14.3 Relacionats amb la seguretat

E
Desconèixer altres elements relacionats amb la seguretat.

14.4 Relacionats amb la visibilitat

E
Desconèixer la situació, o el maneig dels comandaments relacionats amb la manca de visibilitat, produïda pel entelament els vidres o per enlluernament del sol.

15 DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

15.1 Posar en perill la integritat física

L
Circular esquitxant o projectant qualsevol matèria als usuaris, sense crear perill.
E
Circular esquitxant o projectant qualsevol matèria als usuari, amb perill.
E
Posar en perill la integritat física pròpia o la dels altres conductors o usuaris.
E
Conduir de forma negligent o temerària.

15.1.1 Accident

E
Accident, colpejar vehicle o elements.
Sol passar estacionant, per poc
que toquem al vehicle de davant o al de darrere, serà eliminatori.

15.1.2 Maniobra o actuació evasiva

E
Provocar maniobra evasiva d’altres usuaris.
Sol passar quan entrem
massa ràpid a una intersecció sense tenir la preferència de pas.En aquests casos, hem d’arribar disminuint la velocitat del nostre vehicle de manera gradual utilitzant eficientment l’espai i el temps.

15.1.3 Manca de visibilitat

E
Circulant envaint el sentit contrari en lloc o circumstàncies de visibilitat reduïda.

15.1.4 Pèrdua de domini

E
Perdre el control del vehicle.

15.1.6 Intervenció del professor

E
Intervenció del professor en el desenvolupament de la prova, ja sigui donant instruccions amb signes,
paraules o de qualsevol altra forma o exercint acció directa sobre els comandaments del vehicle.

15.2 Vorada

L
Pujar a la vorada amb la roda posterior, en progressió normal.
Si és aparcant serà eliminatòria.
E
Pujar a la vorada amb alguna de les rodes.

15.3 No seguir les indicacions de l’examinador

E
Incomplir reiteradament les indicacions de l’examinador.
Si desobedeces la indicació de l’examinador una vegada, no passa res.Si ho fas dues vegades, et poden posar una falta lleu, amb tres o quatre, et suspenen l’examen.És molt important tenir en compte que quan l’examinador ens d’una indicador, o la de girar, estacionar o qualsevol altra maniobra, la realitzarem sempre que puguem fer amb seguretat, i això és aplicant la regla seguretat RSM (Retrovisor – Senyalització – Maniobra.)

Informació també disponible en: Cast

¿Quieres tener acceso a todos los vídeos?

Para tener acceso a TODO el contenido de BcnVial.com Regístrate Premium y aprovéchate de todas las ventajas que te ofrecemos.
REGÍSTRATE AQUÍ
Para saber cómo ahorrar prácticas y aprobar a la primera haz click AQUÍ:


Deixa un comentari

You must be logged in to post a comment.

Top